Logo
City Anatomy

ANATOMIA DE CIUTAT / CITY ANATOMY

L’anatomia de la ciutat, una analogia amb l’anatomia humana i la seva fisiologia dinàmica, ofereix un llenguatge comú que descriu l’ecosistema de la ciutat mitjançant tres elements clau: un conjunt d’estructures físiques (Estructura); les entitats vives que conformen la comunitat urbana (Societat); i el flux de connexions entre l’estructura i la societat (Interaccions).

The City Anatomy, an analogy to the human anatomy and its dynamic physiology, offers a common language describing the city ecosystem as three key system elements: a set of physical structures (Structure); the living entities that make up a city’s society (Society); and the flow of interactions between them (Interactions).

 

 

CPA-I_001-v2_City_Anatomy
Anatomy Indicators

INDICADORS DE CIUTAT/ANATOMY INDICATORS

Aquest document estableix les definicions i metodologies que identifiquen un conjunt mínim de dades de ciutat aptes per a mesurar les seves funcions i guiar el desenvolupament d’un habitat urbà sostenible, resilient i amb qualitat de vida..

This document establishes definitions and methodologies that identify a minimum set of city data suitable for measuring city functions and guide city development towards urban sustainability, resilience, and quality of life.

CPA-PR_002-Anatomy_Indicators
Anatomy Ontology

ONTOLOGIA DE CIUTAT / ANATOMY ONTOLOGY

L’objectiu d’aquest document és desenvolupar una ontologia de ciutat fonamentada en la seva anatomia…

The aim of this document is to develop a city ontology based upon the City Anatomy model.

 

 

CPA-PR_003-Anatomy_Ontology
cao.owl
Livable Districts Cities and Regions

CIUTATS HABITABLES /  LIVABLE CITIES

Les ciutats del segle XXI seran factibles i atractives si abracen i aprofiten la tecnologia per desenvolupar, sostenir i millorar la qualitat de vida dels seus habitants; són habitables. Un districte o ciutat habitable és una comunitat autosuficient que gaudeix d’alts nivells d’equitat social, té un entorn saludable, i que manté una economia robusta.

Successful cities in the twenty-first century will be those that embrace and leverage technology to develop, sustain and improve the quality of life for their inhabitants, i.e., they are livable.  A livable district or city is a self-sufficient community that enjoys high levels of social equity, benefits from a healthy environment, and sustains a strong economy.

 

CPC-004_Livable_Districts_and_Cities
Annex-A.-Building-the-cities-of-the-future-with-green-districts
Annex-B.-Indicators-for-Sustainability
Business processes

PLATAFORMA DE SENSORS /  SENSOR’S PLATFORM

La plataforma oberta de sensors (OSP) és alhora un model conceptual simple que identifica i descriu les funcions bàsiques que es necessiten per sensar l’espai físic d’una ciutat així com un programari d’accionable com a servei (SaaS) per recollir dades i actuar, quan sigui necessari, sobre els dispositius integrats a la plataforma.

The Open Sensor Platform (OSP) is both a simple conceptual model that identifies and describes the basic functions needed to sensoring the physical space as well as an actionable Software as Service (SaaS) model to gather data and actuate over platform devices when required

 

CPA-PR_005_Open_Sensor_Platform
Sustainable Mobility

MOBILITAT SOSTENIBLE / SUSTAINABLE MOBILITY

Aquest document cerca establir  una definició global de mobilitat sostenible que sigui accionable mitjançant les eines i recursos desenvolupats per la Societat City Protocol.

This document seeks to establish a comprehensive definition of Sustainable Mobility that is actionable using the tools and resources developed by the City Protocol Society.

 

 

 

CPC_006_Sustanaible_Mobility